Ratinglist Italy

 Updated 01.2014

 Remark: Players with ratings older than 3 years are signed with '*'

  1 Xue Honglin         42-1   (2406)
  2 Fang Dingliang       78-1   (2154)
  3 He Zhimin          83-26   (2119)
  4 Liao Su Cheng       101-1   (1993) *
  5 Hu Yunsheng        111-11   (1923)
  6 Chen Xiao Yong       116-2   (1888)
  7 Xu Quanwang        116-1   (1888)
  8 Zhou Rui Dong       118-2   (1874)
  9 Lin Xilong         121-2   (1853)
 10 Zhu Yue Ping        122-3   (1846)
 11 Hu Ye           128-1   (1804)
 12 Wang Wei          144-2   (1692)
 13 Cai Jingjung        145-1   (1685)
 14 Trombettoni Andrea     152-8   (1636)
 15 Veronesi Carlo Alberto   171-17   (1503)

   Best 10 Average: 100.8
   Average of All : 116.5