Ratinglist Taiwan

  Updated 01.02.2013

  1 Ma Chung-Wei        41-11 (2413)
  2 Liu Kuo Hua         43-10 (2399)
  3 Chen Cheng Kuo       50-11 (2350)
  4 Zhuang Wen         56-1  (2308)
  5 Juan Ming Chao       57-6  (2301)
  6 Liu An Sheng        60-4  (2280)
  7 Ma Zheng Lun        78-3  (2154)
  8 Lin Chung Kueh       84-3  (2112)
  9 You Yuanshao        88-2  (2084)
 10 Xu Ming Long        100-2  (2000)
 11 Zhao Fan          100-1  (2000)
 12 Lee Meng Ju        132-4  (1776)

   best 10 average: 65.7
   average of all : 74.1